بازار سهام

شاخص کل بورس
۰
(۰٪)
۰
شاخص کل فرابورس
۰
(۰٪)
۰

نمادهای پر تراکنش

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص

بیشترین تاثیر منفی در شاخص