نوین تریدر

اشتراک گذاری

💢افت احتمالی دلار … 🔸روند حرکتی قیمت دلار آزاد کم جون به نظر میرسد و با توجه به تشکیل احتمالی الگوی سروشانه، احتمال نزول قیمت تا محدوده 26000 تومان زیاد است …البته مشروط بر اینکه خط گردن الگو به سمت پایین شکسته و الگو تکمیل شود …